Zgodnie z art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent po uzyskaniu od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, czy następstwach leczenia bądź zaniechania określonych procedur medycznych ma prawo zgodzić się na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub też odmówić takiej zgody – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.             Obowiązek udzielenia danego świadczenia zdrowotnego przez lekarza powstaje…
            Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2014 r.  (sygn. akt ITPB2/415-318/14/KK) świadczenia otrzymywane i wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w formie zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.             W rozpatrywanej sprawie podatnik twierdził, że otrzymana kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renta z…
Copyright © 2021 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka