Sejm przyjął ustawę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej.

   Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje prawne dotyczą m. in. zwrotu kosztów leczenia poza granicami naszego kraju. Podjęte działania mają na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE, która odnosi się do praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

            Pacjenci korzystający z odpłatnych usług zdrowotnych na terenie innego państwa członkowskiego UE będą mogli ubiegać się o zwrot tych świadczeń od Narodowego Funduszu Zdrowia  na podstawie rachunku wystawionego przez zagraniczną placówkę opieki medycznej. Dodatkowo, pacjentom będzie przysługiwał  zwrot kosztów leków i/lub wyrobów medycznych zakupionych w innym państwie UE na podstawie polskiej recepty bądź recepty wystawionej za granicą, jak również kosztów poniesionych w związku z zakupem leków w polskich aptekach na podstawie recept z innych państw członkowskich.

            Pacjenci będą mogli ubiegać się również o zwrot kosztów świadczeń szpitalnych lub wysokospecjalistycznych, które wymagają zastosowania specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub stwarzają szczególne ryzyko. W tym celu niezbędne będzie uzyskanie zgody od dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Zgody nie będą jednakże wydawane w przypadku świadczeń, które nie zostały wymienione w koszyku świadczeń gwarantowanych lub jeśli świadczenie będzie można wykonać w Polsce w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania. Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego pacjentom będzie przysługiwało odwołanie do prezesa NFZ.

            Kolejną zmianą ma być utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, który ma udzielać pacjentom polskim i zagranicznym niezbędnych informacji na temat polskich placówek ochrony zdrowia i zasad zwrotu kosztów leczenia. 

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka