Zmiany w zakresie obowiązywania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

11 Maj

Istotne zmiany zaszły w ostatnim czasie w zakresie obowiązywania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Zmiana przepisów nastąpiła w dniu 10 czerwca 2016 r. (wejście w życie w dniu 5 sierpnia 2016 r.), nowe brzmienie uzyskały:

  • art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  • art. 40 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Jeszcze do niedawna pacjent miał prawo do zachowania w tajemnicy przez podmioty wykonujące zawód medyczny, wszelkich informacji na temat swojego stanu zdrowia. Co więcej, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej spoczywał na lekarzu nawet po śmierci pacjenta.

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz nadal jest związany tajemnicą lekarską po śmierci pacjenta,chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Ponadto osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej nie stosuje się, jeśli ujawnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska - przy czym termin osoby bliskiej należy interpretować zgodnie ustawą o prawach pacjenta.

Nowelizacja nie wprowadza w życie zmian związanych z dostępem do dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 26 ust. 2 u.p.p. wgląd w dokumentację medyczna po śmierci pacjenta ma jedynie osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jeżeli więc pacjent nie upoważnił żadnej osoby bliskiej, to nie może ona się domagać udostępnienia dokumentacji medycznej zmarłego. Według nowych przepisów, może uzyskać informacje objęte tajemnicą ustnie.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka