Rzecznik Praw Pacjenta i Minister Zdrowia o dostępie do preparatów diagnostycznych

06 Maj

           Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują sposobu postępowania z materiałami przekazanymi do diagnostyki laboratoryjnej. Brak jest unormowań wskazujących na charakter takich materiałów, czy też okres ich przechowywania. Ponadto, nie została uregulowana kwestia ich wydawania odpowiednim pomiotom oraz niszczenia tego typu materiałów. W związku z napływającymi do Rzecznika Praw Pacjentów licznymi zgłoszeniami od pacjentów w kwestii odmowy dostępu do preparatów histopatologicznych, cytologicznych i odlewów stomatologicznych przez podmioty lecznicze, wystąpił on w dniu 31 marca 2015 r. do Ministra Zdrowia z propozycją rozważenia przeprowadzenia zmian w polskim prawie. Rzecznik w swoim wystąpieniu opowiedział się za udostępnianiem pacjentom preparatów oraz odlewów w ramach dostępu do dokumentacji medycznej. Minister Zdrowia przyznał, że obowiązujące w chwili obecnej rozwiązania prawne nie regulują czasu i warunków przechowywania i udostępniania wyżej wskazanych materiałów. Podkreślił on także, iż kwestie te mają zostać uregulowane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii. Proponowane zmiany mają przyczynić się do ochrony prawa pacjenta do dokumentacji medycznej.

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka