Projekt zmian ustawy o prawach pacjenta

06 Maj

            Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarte w nich rozwiązania mają posłużyć do ulepszenia ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta znajdujących się w dokumentacji medycznej, rozszerzony ma zostać krąg osób mających do niej dostęp, zmianie ma ulec sposób działania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz rozszerzona ma zostać lista uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta.

            Regulacje, które mają wejść w życie będą określać sposób postępowania z dokumentacją medyczną już po zakończeniu działalności leczniczej. Nowe przepisy będą wskazywać podmioty, które będą miały prawo do przejęcia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej po zamknięciu kliniki, przychodni, czy też gabinetu lekarskiego. Obowiązki tych podmiotów mają polegać na odpowiednim zabezpieczeniu dokumentów przed ich utratą, zniszczeniem, a także przed dostępem osób nieuprawnionych, z jednoczesnym umożliwieniem dostępu do akt osobom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Prawo do uzyskiwania i przetwarzania informacji umieszczonych w dokumentacji medycznej mają pozyskać także diagności laboratoryjni, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, dostęp do dokumentacji dodatkowo uzyskają studenci nauk medycznych i członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Dodatkowo, do Systemu Informacji Medycznej (SIM) ma być przekazywana dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej.

            Założenia zawierają także postulat obniżenia opłaty za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej do ok. 50 gr, opłata za wydanie dokumentu w postaci elektronicznej ma wynosić maksymalnie 1,5 zł.

            Usprawnione mają zostać procedury składania przez pacjenta sprzeciwu od opinii lub orzeczenia lekarskiego. Komisje lekarskie przy Rzeczniku Praw Pacjenta mają szybciej rozpatrywać wniesione sprzeciwy.

            Zmiany mają także dotyczyć składu komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, trybu pracy i orzekania tejże komisji, terminów zwrotów kosztów postępowania i czasu w jakim mają być sporządzane uzasadnienia orzeczeń komisji. W szczególnie skomplikowanych sprawach ma zostać wydłużony termin na wydanie orzeczenia przez komisję. Propozycje zawierają także możliwość zasięgnięcia opinii specjalistów z innych województw, bądź powołania lekarza spoza listy. 

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka