W celu dostosowania polskich przepisów do regulacji systemu prawnego Unii Europejskiej, w dniu 21 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

            Jednym z założeń projektu jest wprowadzenie definicji „sfałszowan...

            W opinii Konfederacji Lewiatan mankamentem projektu ustawy o in vitro jest brak jednoznacznego uregulowania kwestii możliwości finansowania bądź współfinansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia niepłodności. Ma to istotne znaczenie w sytuacji zastosowania procedur pobierania komórek ...

            Naczelna Rada Lekarska w swojej opinii dotyczącej projektu ustawy o leczeniu niepłodności wyraziła się krytycznie na temat braku odpowiednich regulacji dotyczących liczby tworzonych i implantowanych zarodków, zrównania procedury przechowywania zarodków z procedurami odnoszącymi się do komórek rozrodczych oraz pozwole...

  Od 1 lipca 2013 r. trwa rządowy program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. W ramach prowadzonych działań blisko 8 000 par jest w trakcie leczenia, liczba ciąż wynosi 2559, urodziło się 214 dzieci. Spośród  zarejestrowanych 11 789 par do leczenia zakwalifikowało się 8 685.

         &n...

            W trakcie swojego posiedzenia w dniu 25 września 2014 r. Senat przyjął z 12 poprawkami nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają doprowadzić do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/24/UE z dnia 9 mar...

Artur Nowak-Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisali 25 września 2014 r. porozumienie w sprawie ścisłej współpracy dotyczącej informowania pacjentów o leczeniu za granicą. Efektem podjętej współpracy ma być zwiększenie wiedzy Polaków na temat przepisów unijnych dotyczących koordynacji syst...

   Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje prawne dotyczą m. in. zwrotu kosztów leczenia poza granicami naszego kraju. Podjęte działania mają na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE, która odnosi się do praw pacjentów w trans...

Istotne zmiany zaszły w ostatnim czasie w zakresie obowiązywania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Zmiana przepisów nastąpiła w dniu 10 czerwca 2016 r. (wejście w życie w dniu 5 sierpnia 2016 r.), nowe brzmienie uzyskały:

  • art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  • art...

            Tradycyjne papierowe zwolnienia będą stosowane do końca 2017 r., jednocześnie już od początku roku 2016 możliwe będzie uzyskanie od lekarza zwolnienia w formie elektronicznej.

            Do wydawania zwolnień elektronicznych będą upoważnieni przez ZUS le...

            Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Proponowane zmiany mają doprowadzić do objęcia obowiązkiem stosowania kas podatników świadczących usługi lekarskie, dentystyczne...

            Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2014 r. orzekł, że przepisy o kontroli operacyjnej w zakresie dotyczącym osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej są niezgodne z Konstytucją RP. Tym samym Trybunał podkreślił szczególną wagę tajemnicy lekarskiej, wskazując przy tym, że wszelkie jej ograniczenia poprzez zap...

            Zmiana czasu pracy radiologów i innych pracowników wynika z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Zgodnie ze wspomnianą regulacją ustanowiony został dla wskazanych grup zawodowych trzyletni okres przejściowy, który zakończył się ...

         Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227).

          Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listo...

            Tradycyjne papierowe zwolnienia będą stosowane do końca 2017 r., jednocześnie już od początku roku 2016 możliwe będzie uzyskanie od lekarza zwolnienia w formie elektronicznej.

            Do wydawania zwolnień elektronicznych będą upoważnieni przez ZUS le...

           Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują sposobu postępowania z materiałami przekazanymi do diagnostyki laboratoryjnej. Brak jest unormowań wskazujących na charakter takich materiałów, czy też okres ich przechowywania. Ponadto, nie została uregulowana kwestia ich wydawania odpowiednim pomiotom oraz niszczenia tego typu materiałów. W związ...

            W wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, iż państwo jest odpowiedzialne za śmierć pacjenta w szpitalu wskutek reakcji alergicznej na podany mu lek. Brak zapewnienia przez władze państwowe właściwego wykonania przepisów zapewniających ochronę życia i zdrowia pacjentów stan...

            Pacjenci cierpiący na nowotwory, w sytuacjach, w których utrudniany jest im dostęp do leczenia bólu, powinni zgłaszać ten fakt Rzecznikowi Praw Pacjenta. Informacje można przekazać bezpośrednio poprzez skorzystanie z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii pod nr tel. 800-190-590 (czynna od poni...

            Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarte w nich rozwiązania mają posłużyć do ulepszenia ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta znajdujących się w dokumentacji medycznej, rozszerzony ma zostać krąg osób mających do niej dos...

W wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nr 24109/07 Asiye Genç przeciwko Turcji Europejski Trybunał Praw Człowieka zaznaczył, iż śmierć noworodka w karetce spowodowana nieprzyjęciem go do szpitala, stanowi naruszenie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tj. prawa do życia.

W 2005 r. urodzone przedwcześnie dziecko obywatelki Turcji, z powodu p...

            Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zgłosiła zastrzeżenia w przedmiocie sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania śmierci mózgu wyrażonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, a dokładniej kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

    &...

            Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt SDI 43/14 utrzymał w mocy wyrok Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w którym w stosunku do lekarza Marcina K. wymierzona została kara upomnienia za nieskierowanie noworodka na badania specjalistyczne, a także za niezatrzymanie go w szpitalu, co...

W jednym ze swoich ostatnich sondaży CBOS zapytał polskich pacjentów o błędy medyczne. Wyniki badań wskazują na to, że obecnie częściej niż przed trzynastoma laty pacjenci deklarują, iż stali się ofiarami różnego rodzaju zaniedbań i pomyłek lekarskich. W 2014 r. co czwarty badany zadeklarował, że w jego przypadku postawiona została niewłaściwa diagnoza lekarska lub zaleco...

            Zdecydowana większość postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez wojewódzkie oddziały NFZ wykazała nieprawidłowości w wystawianiu recept i w dokumentacji medycznej. Jedynie w 49 przypadkach (spośród 189 postępowań) nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. W pozostałych wykazano błędy ...

            Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wskazuje, że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniającej pobieranie opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej) od pacjentów pozostających w szpitalach uzdrowiskowych na leczeniu szpitalnym.

            W związku z...

            Zgodnie z art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy pacjent po uzyskaniu od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, czy następstwach leczenia bądź zaniechania określonych procedur medycznych ma prawo zgodzić się na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub też odmówić takiej...

            Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2014 r.  (sygn. akt ITPB2/415-318/14/KK) świadczenia otrzymywane i wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w formie zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty nie podlegają opodatkowan...

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Sławomir Bernard Wolfram jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Tam również ukończył studia podyplomowe na kierunku prawa medycznego organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego w Zakładzie Prawa Medycznego...

WYBRANE SPECJALIZACJE

Image
Image
Image
Image

MASZ PYTANIE ?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znamy prawo i umiemy je stosować.

24 235 39-99

517-814-810

sekretariat@adwokat-wolfram.pl

JAK DO NAS TRAFIĆ ?

Kancelaria znajduje się w centrum Gostynina

Kancelaria Adwokacka
ul. Jana Pawła II 2e
09-500 Gostynin

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka